دیداراساتید بسیجی با آیت الله صفایی بوشهر نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه بوشهر

چهارشنبه, 09/28/1397 - 11:55

دیداراساتید بسیجی با آیت الله صفایی بوشهر نماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه بوشهر