پرسمان دفاع مقدس اساتید بسیجی دانشگاه فرهنگیان با حضور سردار کارگر