نقش دانشگاه در حل مشکلات جامعه

شنبه, 09/08/1399 - 10:54

نقش دانشگاه در حل مشکلات جامعه

جلسه مطالبه گری اساتید بسیجی با موضوع نقش دانشگاه در حل مشکلات جامعه