دیدار سردار رزمجو با سرپرست جدید دانشگاه خلیج فا

چ, 12/04/1400 - 07:53

دیدار سردار رزمجو با سرپرست جدید دانشگاه خلیج فا

دیدار سردار رزمجو با سرپرست جدید دانشگاه خلیج فا